Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH YÊN BÁI

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Đài tỉnh)là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc (sau đây gọi tắt là Đài khu vực), Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc Gia, có chức năng thực hiện các hoạt động dự báo, thông tin tư liệu KTTV, điều tra cơ bản, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét và giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi tỉnh Yên Bái và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực Việt Bắc.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h